کارپردازی

نام:

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۹

وظایف و اختیارات