مدیر مالی

نام:

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۰

وظایف و اختیارات

– مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی
– نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعمل ها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی
– شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه
– اعمال نظارت مالی بر ثبت ، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارائی ها
– برنامه ریزی جهت بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی امور مالی با سایر واحد های دانشگاه از نظر مسائل مالی
– تهیه صورتهای مالی دانشگاه وفق برنامه سازمان مرکزی