مدیر اداری

نام:

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۴

وظایف و اختیارات

– بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کار اداری به منظور حذف مراحل زائد و تسریع و بهبود روشهای انجام کار
– شرکت در جلسات ، کنفرانسها ، سمینارها در جهت تبادل نظر پیرامون مسائل تخصصی اداری و تهیه گزارش برای مقام مافوق
– تعیین شرایط احراز تحصیلی و تجربی کارکنان دانشگاه در بدو استخدام و نحوه ارتقاء و انتصاب آنان به مشاغل بالاتر
– انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با همکاری قسمتهای مربوط
– تهیه برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان و تامین کادر آموزشی برای تدریس در دوره های مذکور