مخابرات

نام:

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۱۱ و ۱۱۲

وظایف و اختیارات