شهریه

نام: علی غضنفری

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۷

وظایف و اختیارات

– مدیریت امور پرداخت و حسابرسی شهریه دانشجویان

– ثبت تخفیف شهریه دانشجویان

– آماده سازی قوانین و مقررات امور شهریه و ثبت در نرم افزار جامع دانشگاه