دبیرخانه

نام: فاطمه حسینی

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۵ و ۱۴۸

وظایف و اختیارات