مستقیم ۴۳۲۵۷۵۶۶
معاونت اداری و مالی ۱۴۱
مدیر مالی ۱۴۰
مستقیم
صندوق رفاه ۱۴۳
حسابداری ۱۴۷
حسابداری ۱۴۲
مدیراداری ۱۴۴
مستقیم ۴۳۲۵۷۶۵۰
دبیرخانه ۱۴۵
دبیرخانه ۱۴۸
کارپردازی ۱۴۹
انباردار ۱۴۹
انبار ۱۵۳
نقلیه ۱۵۱
مخابرات ۱۱۱
مخابرات ۱۱۲
آبدارخانه ۱۵۸
آبدارخانه ساختمان علوم انسانی ۱۵۷
دفتر فنی دانشجو ۲۱۸