معاونت اداری و مالی
نام: محمدرضا اکبری
محل کار: ساختمان اداری
شماره تلفن داخلی: ۱۴۱
شماره تماس مستقیم: ۰۸۶۴۳۲۵۷۵۶۶
نمابر:
پیام معاونت
وظایف و اختیارات
معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش می نماید تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.ماموریت حوزه

ماموریت اصلی حوزه معاونت اداری مالی پشتیبانی و تامین تمامی ملزومات دانشگاه در حوزه های آموزش، پژوهش، فرهنگی و عمرانی است . بخشی از وظیفه تامین نیازهای انسانی، حفظ و رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه، دادن پاداش و تامین روحیه و وسایل راحتی و آسایش خاطر کارکنان و آموزش آنان در حد مقدورات به عهده معاونت اداری و مالی است.

اهم اهداف حوزه

-این معاونت مسئولیت دارد ساختار سازمانی واحد را تنظیم و با اقتضای زمان تغییرات لازم را درآن اعمال نماید. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی نیازمند ایجاد توازن و سازگاری بین دو اقدام پایه ای و در عین حال ناسازگار با یکدیگر است یکی تقسیم کار میان وظایف گوناگون و دیگری هماهنگ ساختن این وظیفه ها به گونه ای که انجام کارهای دانشگاه را فراهم کند.

-تمامی فعالیت‌های مالی و پولی دانشگاه نیز توسط این معاونت انجام می پذیرد. دریافت شهریه از دانشجویان و هزینه نمودن آن براساس سند بودجه واحد و رعایت قوانین و مقررات ذیحسابی دانشگاه وظیفه خطیر حوزه معاونت اداری و مالی است که براساس ضوابط دانشگاه اقدام می گردد.

-امور مالی با واحدهایی چون صندوق رفاه دانشجویی، جمعداری اموال ، دریافت و درآمدها، بودجه و اعتبارات به انجام وظایف زیر می پردازد:

انجام عملیات و کنترل فعالیت های امور مالی و اخذ تراز مالی واحد

بررسی صورت های مالی و مغایرت‌های بانکی آنها

پرداخت انواع وام به کارکنان و اعضای هیات علمی.

پرداخت انواع وام و تسهیلات مالی به دانشجویان از طریق صندوق رفاه دانشجویی

– امور اداری با مواردی مثل امور کارگزینی ، تدارکات ، آموزش نیروی انسانی ، انبار دانشگاه و همانند آنها، بخشی از وظایف این حوزه را به عنوان ستاد پشتیبانی واحد برعهده دارد. علاوه بر آن نگهداری و توسعه فضای سبز ، امور رفاه کارکنان و کلیه خریدها و برگزاری مناقصه ها و مزایده های واحد را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام می دهد.

معاونین پیشین
 واحدهای تابعه
• مدیر مالی
• مدیر اداری
• صندوق رفاه
• کارگزینی
• اداره امور عمومی
• اداره حسابداری
• انتظامات
• تدارکات
• انبارها
• خدمات
• امور نقلیه
• دبیرخانه
• مسئول اموال
• چاپ و تکثیر